ÜRÜN HİZMET ALAN AYDINLATMA METNİ

ALS LABORATUVAR CİHAZLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÜRÜN VE/VEYA HİZMET ALAN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “Kanun” ve/veya “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Als Laboratuvar Cihazları Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, https://www.als.com.tr/ adresinde yer alan Als Laboratuvar Cihazları Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz ziyaretiniz kapsamında; Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’ un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla fiziki ve/veya dijital ortamda kurumumuzun meşru menfaatlerine dayalı olarak; Kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde toplanmaktadır.

ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.als.com.tr / den veya şirketimizin güvenlik departmanından temin edeceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.